iDive.cz - Váš potápěčský rozcestník

Web pro výměnu informací, pro potápěče a se zaměřením na potápění, freediving

pátek, 22 červen 2012 20:52

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné Smluvní Podmínky (VSP)

 

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Portál iDive.cz provozuje občanské sdružení iDive.cz, se sídlem v Radosticích 68, 37312, Borovany, ČR, ič. 01539094 (dále jen Provozovatel). Provozovatel poskytuje uživatelům služby a informace umístěné na serveru www.idive.cz. Smyslem a cílem portálu iDive.cz je poskytnutí prostoru pro nabídku a poptávku, poskytování informací a služeb z oblasti potápění a s tím souvisejících oborů.

 

1.2 Vztah Provozovatele a Uživatele výše uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen VSP), které tvoří obecně platný rámec pro využívání služeb portálu iDive.cz, není-li výslovně stanoveno jinak. Používání obsahu portálu iDive.cz upravují Pravidla používání obsahu.

 

 

2. Vysvětlení pojmů

 

2.1  Provozovatel. Provozovatelem se rozumí občasnké sdružení iDive.cz.

 

2.2  Uživatel. Uživatelem služby je každá osoba, která server iDive.cz používá. Uživatel může být anonymní, neregistrovaný, nebo registrovaný.

 

2.3  Registrace. Registrací se rozumí vyplnění a následné potvrzení registračního formuláře na příslušné stránce serveru. Registrací uživatel souhlasí s těmito podmínkami a s Pravidly používání obsahu, viz níže.

 

2.4  Registrovaný uživatel. Registrovaným uživatelem (dále jen RU) se stává každý uživatel, který provede Registraci.

 

2.5  Autor. Autor je uživatel, který vytvoří, nebo vytvořil textové, zvukové nebo obrazové dílo zveřejněné na portálu iDive.cz.

 

2.6  Instruktor. Instruktor je osoba vlastnící licenci k výuce (potápění, freedivingu, vodních sportů, apod).

 

2.7  Potápěčské centrum. Potápěčské centrum je provozovna, kde probíhá výuka a výcvik potápění, celá nebo její část, nebo provozovna,  která nabízí služby již certifikovaným potápěčům, zejména půjčovna potápěčské výstroje, plnírna lahví, apod.

 

2.8  Potápěčský obchod.Potápěčský obchod je kamenná prodejna potápěčské výstroje a souvisejícího zboží, která může mít stejné umístění jako Potápěčské centrum.

 

2.9  Potápěčský e-shop. Potápěčský e-shop je internetová prodejna potápěčské výstroje a souvisejícího zboží.

 

2.10 Cestovní kancelář. Cestovní kancelář je fyzická nebo právnická osoba, která je na základě koncese oprávněna prodávat zájezdy.

 

2.11 Cestovní agentura. Cestovní agentura je fyzická nebo právnická osoba ve smyslu § 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

 

2.12 Potápěčská lokalita. Potápěčskou lokalitou se rozumí místo, které je vhodné pro potápění, kde je za určitých podmínek možné se potápět.

 

2.13 Potápěčský web. Potápěčský web je internetová prezentace zabývající se potápěním. 

 

2.14 Potápěčská loď. Potápěčskou lodí se rozumí plavidlo určené pro pobyt a přepravu potápěčů, nejedná se o nafukovací člun, pramici a podobná "malá plavidla".

 

2.15 Potápěčský klub. Potápěčský klub je klub potápěčů, sdružení zabývající se potápěním nebo sdružující potápěče.

 

2.16 Výcvikový systém. Výcvikovým systémem se rozumí sytém výuky potápění s akreditací nebo s mezinárodní platností.

 

2.17 Výrobce techniky. Výrobce techniky je firma nebo jednotlivec, který se profesionálně zabývá výrobou potápěčské techniky, nebo zboží s potápěním souvisejícího. 

 

2.18 Soukromá osoba. Soukromá osoba je jednotlivec, který se nezařazuje do žádné z dalších kategorií, nebo chce vystupovat také, nebo pouze, jako jednotlivec, mimo uvedené profesionální kontakty.

 

2.19 Profesionální video. V této kategorii jsou profily profesionálních videooperátorů, kameramanů, režisérů a jednotlivců i firem zabývajících se produkcí videa z podvodního světa.

 

2.20 Profesionální foto. Do této kategorie patří profily profesionálních fotografů, zabývajících se podvodní fotografií.

 

2.21 Potápěčské práce. Kategorií Potápěčské práce se rozumí profily profesionálních potápěčů, zabývajících se prácemi pod vodou a v nedýchatelném prostředí. Nejde o potápěčské kurzy rekreačního potápění.

 

2.22 Profil. Profil (taktéž uživatelský profil) vzniká úspěšnou registrací. Profil může mít Uživatel, Instruktor, Potápěčské centrum, Potápěčský obchod, Cestovní kancelář nebo Cestovní agentura, Potápěčská lokalita, Potápěčský web, Potápěčská loď, Výcvikový systém.

 

2.23 Inzerent. Inzerent je uživatel, který za sjednaných podmínek inzeruje na serveru iDive.cz.

 

2.24 Redakce. Redakce je kolektiv autorů delegovaných Provozovatelem k vytváření článků, zvukových, obrazových reportáží, videoreportáží a především k dohlížení nad obsahem portálu iDive.cz. Redakce má právo zasahovat, upravovat nebo mazat příspěvky autorů, určovat jejich umístění do kategorií nebo jejich pořadí v jednotlivých kategoriích.

 

2.25 Událost. Události dělíme na Akce, Kurzy, Zájezdy (příp. Výlety). Akce jsou jakékoli akce související s potápěním, výstavy, happeningy, setkání, soutěže. Kurzy jsou výukové kurzy potápění, nebo s tím souvisejících aktivit. Zájezdy, příp. Výlety, jsou cesty za potápěním, nebo s tím souvisejícími aktivitami, případně zájezdy a výlety pro potápěče zajímavé.

 

 

3. Registrace uživatele

 

3.1  Zaregistrovat se může jakýkoli uživatel, registrace je zcela zdarma.

 

3.2  Zaregistrováním se uživatel stává Registrovaným uživatelem a potvrzuje tím svůj souhlas s VSP i s Pravidly Používání Obsahu (dále jen PPO). Pokud Uživatel nesouhlasí s VSP nebo PPO je povinen se registrace zdržet!

 

3.3  Při registraci je uživatel povinen uvést správné údaje, které jsou v registračním formuláři označeny jako povinné. Bez poskytnutí povinných osobních údajů není možné registraci dokončit. Poskytnuté osobní údaje, jejich ochranu a nakládání s nimi upravuje bod 4. Ochrana osobních údajů. Uživatel, který uvede nesprávné údaje a způsobí tím škodu jiné osobě nebo Provozovateli, za takové jednání nese plnou zodpovědnost. Přestože jsou vložené emailové adresy zabezpečeny různými systémy proti čtení roboty, Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití jakékoli emailové adresy nebo i dalších osobních údajů jinou osobou v rámci registrace na serveru iDive.cz.

 

3.4  Poskytovatel umožňuje Uživateli své údaje upravovat v Uživatelském profilu.

 

3.5  V okamžiku dokončení registrace vzniká mezi Provozovatelem a Uživatelem smluvní vztah, který se řídí těmito VSP a zároveň PPO. Uživatel prohlašuje, že dokončením procesu registrace vyslovuje plný souhlas se zněním VSP i PPO a akceptuje veškerá ustanovení v nich uvedená.

 

3.6  Uživatel dává svou registrací souhlas k využití uvedené emailové adresy k zasílání obchodních sdělení Provozovatelem ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Jakýkoli mail od Provozovatele tak není možné považovat za nevyžádanou reklamu - Spam.

 

3.7  Zjistí-li Provozovatel zneužívání registrace, nebo uvedení nesprávné nebo záměrně zavádějící emailové adresy, má právo takovu adresu i případného uživatele vymazat z databáze a podle svého uvážení i zamezit jeho případnému dalšímu zaregistrování.

 

3.8  Uživatel má právo kdykoli zrušit svůj profil a smazáním jej tak odstranit z portálu iDive.cz. Nemá ovšem právo smazat, nebo požadovat smazání svých již zveřejněných článků, lokalit. Toto je možné pouze po dohodě s Provozovatelem.

 

 

4. Ochrana osobních údajů

 

4.1  Provozovatel neshromažďuje ani nezpracovává žádná data osobní povahy ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pouze umožnuje uživatelům, aby sami mohli zveřejnit své údaje, k čemuž jim poskytuje prostor a technické prostředky. Každý uživatel může následně své údaje svobodně editovat, měnit či mazat.

 

4.2  Provozovatel prohlašuje, že učiní veškerá možná, t.č. známá opatření, aby zabránil zneužití osobních údajů třetími osobami. Pokud k jakémukoli zneužití ze strany třetí osoby i přesto dojde, provozovatel za takové zneužití ani za jeho následky nenese žádnou odpovědnost, není-li jednoznačně prokazatelné, že tak učinil vědomě a úmyslně.

 

4.3  Veškeré zaregistrované e-mailové adresy v systému jsou zabezpečeny proti robotickému odcizení a tím i zneužití pro následné rozesílání spamů. Jakkoli je tato ochrana účinná, provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití třetími osobami.

 

4.4  Provozovatel je oprávněn pro statistické účely sledovat profily uživatelů a výsledky těchto statistických pozorování zvěřejňovat. Také třetí strany (např. Google) mohou umisťovat soubory cookie v prohlížečích uživatelů a číst je nebo používat webové signály ke sběru údajů vyplývajících ze zobrazování reklam na příslušných webových stránkách.Tyto statistické výsledky neobsahují žádné údaje, které by umožnily Uživatele přímo kontaktovat bez jeho předchozího svolení, ani ho jakkoli identifikovat.

 

4.5  Provozovatel je oprávněn odtajnit identitu uživatele i jeho další údaje zaznamenané na serveru iDive.cz, je-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených Provozovatelem nebo proti Provozovateli. Je oprávněn tak učinit i v případě, kdy to bude nutné k ochraně osobní bezpečnosti uživatele nebo třetí osoby.

 

 

5. Pravidla pro registrované uživatele

 

5.1  Registrovaný uživatel (dále jen RU) je oprávněn bezplatně umístit svůj Profil do jedné, nebo několika z následujících kategorií: Instruktor, Potápěčský obchod, Potápěčské centrum, Potápěčský klub, Potápěčský web, Potápěčská loď, Výcvikový systém, Cestovní kancelář. Svůj profil může bezplatně a neomezeně upravovat. RU smí vytvářet pouze profily skutečných Instruktorů, Potápěčských obchodů, center, klubů, webů, lodí, Výcvikových systémů a Cestovních kanceláří. Vytváření virtuálních profilů je považováno za nekalou soutěž a porušení těchto Pravidel. Provozovatel má právo takové profily okamžitě vymazat. RU bude v takovém případě upozorněn na nesprávné jednání a při opakování takového jednání může Provozovatel profil RU smazat nebo blokovat.

 

5.2 RU má možnost bezplatně zapisovat své plánované či připravované akce mezi události do následujících kategorií: Akce, Výlety, Kurzy. RU nesmí vytvářet imaginární neexistující události, natož imaginární události, kterými by případně poškozoval zobrazení událostí jiných RU.

 

5.3  RU se zavazuje, že nebude vytvářet jakékoli profily nebo události takovým způsobem, který by poškozoval ostatní RU, omezoval chod serveru nebo usiloval o porušení funkčnosti systému.

 

5.4  RU má možnost stát se spoluautorem textů, obrázků, video i audio obsahu serveru. Poté, co je takový RU schválen Redakcí, může přispívat do schválených kategorií. Redakce má právo zrušit přístup i možnost publikovat v případě porušování VSP, PPO, nebo platných právních předpisů a etických norem ze strany RU. Projeví-li uživatel své autorské kvality, může být přizván k rozšíření redakčního týmu.

 

5.5  RU má možnost vkládat lokality do seznamu lokalit a takové vložené také editovat. Do popisu lokality je možné vkládat i odkazy na jiné weby. Tato možnost je striktně určena pro nekomerční odkazy, odkazy na články o lokalitách, případně o dění na lokalitě. Veškeré linky budou redakcí iDive.cz kontrolovány a při porušení pravidel smazány. Pokud má lokalita svou vlastní internetovou prezentaci, patří na níže připravený řádek: "www". Stejná pravidla platí i pro "Další informace" o lokalitě, kde je možné taktéž vkládat odkazy.

 

5.6  RU se zavazuje, že své veřejné projevy na serveru iDive.cz bude vytvářet v souladu s dobrými mravy, se zákony ČR a v souladu s VSP a PPO. 

 

5.7  RU výslovně souhlasí s bodem 2.9 PPO, tedy poskytnutím svého příspěvku poskytuje RU Provozovateli plná práva takový příspěvek používat, upravovat, kopírovat, veřejně reprodukovat, vystavovat, vytvářet z něho další díla, sublicencovat nebo prodávat. Zároveň se RU zavazuje přispívat pouze dílem vlastním, nebo takovým, ke kterému vlastní plná autorská práva.

 

5.8  Provozovatel prohlašuje, že se bude snažit v co nejvyšší míře zachovávat původní podobu příspěvku spolu s uvedením autora či autorů. Přestože souhlas RU s těmito VSP a s PPO umožňuje Provozovateli zasahovat do příspěvků i dále je upravovat, Provozovatel se zavazuje tak činit pouze a především v případě porušování VSP, PPO, zákonů ČR, při používání vulgarismů, nebo k úpravě gramatických a faktických nesprávností.

 

 

6. Závěrečná ustanovení

 

6.1  Komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem může být uskutečněna písemně (doručením na adresu Provozovatele uvedenou v "kontaktech", resp. doručením na adresu Uživatele uvedenou v osobním profilu nebo jinou, oznámenou Provozovateli jako korespondenční), e-mailem (Provozovateli na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , resp. Uživateli na e-mail uvedený v osobním profilu). Provozovatel může pro komunikaci s jedním nebo více Uživateli použít i formu zveřejnění určitého sdělení na portálu iDive.cz. Jakákoliv výše uvedená forma je považována za písemnou komunikaci. Ústní forma komunikace může být uskutečněna prostřednictvím běžného telefonního hovoru, nebo prostřednictvím jiných služeb umožňujícím dálkový přenos hlasu (Skype, apod.).

 

6.2  Jakkoli jsou tyto podmínky závazné pro obě strany, vztah Provozovatele a Uživatele se řídí zároveň právním řádem České Republiky. Veškeré spory, u kterých nedojde ke smíru mimosoudní cestou, budou postoupeny příslušnému soudu k rozhodnutí v občanskoprávním soudním řízení.

 

6.3  Tyto podmínky nabývají platnosti a účinosti dnem jejich zveřejnění a jsou platné do odvolání nebo do vydání jejich novelizace.

 

6.4  Poskytovatel si vyhrazuje právo VSP bez udání důvodu a bez předchozího upozornění měnit a upravovat. V takovém případě se zavazuje všechny Registrované uživatele o takové skutečnosti informovat prostřednictvím upozornění na serveru iDive.cz. Změna podmínek nabývá platnosti okamžikem zveřejnění na serveru iDive.cz.

 

 

Číst 1910 krát Naposledy změněno sobota, 20 duben 2013 16:40
Více z této kategorie: Pravidla používání obsahu »

Komentáře